Get Ahead by Having a Choice of Summer Availability For Next Year

Limited Availability For This Summer

 

Three Night Getaway Bookings in Jan-Mar & Nov-Dec

Bwthyn Hunan Arlwyo Llandudno

Croeso i Tram Station Cottage Llandudno! Busnes teuluol bychan ydan ni, sydd wedi bod yn cynnig llety hunanarlwyo i gwsmeriaid bodlon am dros 40 mlynedd.

Rydym yn falch iawn bod 100% o’r adolygiadau gan ein cwsmeriaid yn rhai 5 seren.

Mae Tram Station Cottage ar waelod llethrau’r Gogarth, ac yn cynnig llety moethus a chyfleus mewn lleoliad preifat sydd â golygfeydd 360 gradd dros dref a bae Llandudno draw i fynyddoedd Conwy yn y pellter.

Mae Tram Station Cottage yn wynebu i’r de ac felly yn manteisio ar heulwen drwy’r dydd.

Mae digonedd o le i gymdeithasu ac ymlacio yn y gegin / stafell fyw agored, a’r ardd fawr ac ynddi ddau batio, barbeciw a thŷ gardd, ac mae tafarn a bwyty bedwar drws i ffwrdd!

Cyfleusterau

Parcio oddi ar y stryd ar gyfer tri char

Storfa feics

Cysgu 6 yn cynnwys babanod

Wi-fi am ddim

Agos i gyfleusterau lleol

Gardd o wellt a deciau

Tair llofft

Tair ystafell ymolchi

Tŷ Gwyliau Cyfoes

Mi fyddwch yn sicr o foethusrwydd a chyfforddusrwydd yn y tŷ pedair seren hwn, sydd â thair llofft, dau en-suite a stafell molchi deuluol gyda bath hen-ffasiwn a chawod ar wahân.

  • Tair llofft, dwy stafell ddwbl gydag en-suites a stafell molchi deuluol fawr gyda bath traddodiadol a chawod ar wahâ
  • Stof losgi coed ddwyochrog, sy’n sicrhau bod y bwthyn yn gynnes ac yn glyd drwy’r flwyddyn
  • Cwiltiau a gorchuddion matresi plu er mwyn i chi gael addasu’r gwelyau i’ch siwtio chi
  • Soffas lledr, teledu plasma a bar-sŵn o safon er mwyn creu profiad sinematig heb ei ail.
  • Dodrefn derw solet drwy’r tŷ gyda charpedi yn y llofftydd – y cyfan ar yr un lefel i hwyluso mynediad.
  • Lolfa, gofod bwyta a chegin agored gyda bar brecwast er mwyn cymdeithasu’n rhwydd.
  • Wi-fi diderfyn am ddim
  • Barbeciw preifat sydd â golygfeydd dros draeth gorllewinol y dref a Chonwy
  • Gerddi gwyrdd preifat gyda thŷ gardd a phatio wedi’i ddecio sy’n edrych i lawr ar dref a bae prydferth Llandudno. Perffaith ar gyfer plant gan nad yw’r ardd ger y lôn fawr.
  • Lle saff i gadw beiciau a phramiau babanod.

Sylwer: er bod y bwthyn i gyd ar un lefel ar waelod llethrau’r Gogarth, efallai nad yw’r lleoliad yn addas ar gyfer pobl sy’n cael trafferth cerdded oherwydd ei leoliad. Ymddiheurwn, ond ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Gallwch fwcio drwy’r perchnogion, sy’n bersonol gyfrifol am y bwthyn. Ymholwch am fwy o fanylion.

Views, Views, Views

Y lleoliad sy’n bwysig! Ger giât breifat y bwthyn mae tri lle gwych i fwyta:

1) Tafarn a bwyty’r Kings Head- y dafarn hynaf yn Llandudno.
2) ‘Fish Tram Chips’ – siop a chaffi pysgod a sglodion sydd wedi ennill gwobrau am eu bwyd.
3) Y Victoria Tram Station and Cafe – man cychwyn y daith serth i fyny’r Gogarth.

Mae enw Tram Station Cottage yn deillio o’i gymydog agos  − y tram Fictorianaidd.

Mae diffyg llefydd parcio yn gyffredinol yn Llandudno, ond does dim rhaid i chi boeni am hynny gan fod lle i dri o geir mewn safle parcio preifat oddi fewn i giât y bwthyn…

Gan fod preifatrwydd yn bwysig, mae gerddi’r bwthyn yn rhai preifat.

Amdanom Ni

Un o’r pethau pwysicaf i ni yw bod ein gwesteion yn fodlon ac yn hapus.

Byddwch yn bwcio’ch gwyliau drwyddon ni, y teulu Jones, sydd wedi bod yn rhedeg busnes tai gwyliau yn Llandudno am dros 40 mlynedd. Rydym yn byw yn lleol petai arnoch chi angen ein cymorth, ac rydym yn siarad Cymraeg.

Lleoliad

Mae Tram Station Cottage ar waelod llethrau’r Gogarth gyda golygfeydd gwych o’r môr a’r mynyddoedd, ond eto yn agos i gyfleusterau’r dref. Er hyn, mae’n ddigon pell oddi wrth fwrlwm canol Llandudno fel bod yma awyrgylch heddychlon, braf.

Mae prom fawreddog, dau draeth ac amrywiaeth eang o siopau, tafarnau a bwytai yn Llandudno. Dringwch y Gogarth er mwyn manteisio ar y golygfeydd godidog (neu ewch yn y tram neu’r ceir awyr!) Mae gweddill atyniadau gogledd Cymru ar stepen y drws − gan gynnwys mawredd Eryri a thraethau a phentrefi Ynys Môn. O gerdded yn hamddenol drwy erddi cyfagos Bodnant i her anturus Zip World yn nyffryn Conwy, mae yma rywbeth i bawb!